Τρίτη 25 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Τηλ.: 2103253059 (εσ. 4202), Fax: 2103232547, Κιν: 6944905164


                                                                                                                      Αθήνα, 24 Απριλίου 2017

                                                                                                         Αρ. πρωτ. : 11 
ΘΕΜΑ: Ο κλάδος των Διπλωματούχων Μηχανικών Δημοσίου του ΥΠΠΟΑ,
ως  ο κυρίαρχος πυλώνας του Υπουργείου.

Καταιγιστικές εξελίξεις για το Δημόσιο, για κάποιους θετικές, για κάποιους άλλους αδιάφορες έως και αρνητικές: αξιολόγηση δομών, μετακινήσεις υπαλλήλων, νέα οργανογράμματα, περιγράμματα θέσεων, κάλυψη θέσεων ευθύνης μετά από αξιολόγηση των ενδιαφερομένων, απλοποίηση διαδικασιών, αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα κλπ.

Ένα από τα κυριότερα έργα του ΥΠΠΟΑ είναι η τεκμηρίωση, η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σύμφωνα με την ελληνική ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με παγκοσμίως αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς (όπως η Χάρτα της Βενετίας).
Η διαδικασία της προστασίας και της αποκατάστασης (μελέτες, έργα κλπ) είναι μια επέμβαση υψηλής εξειδίκευσης για όλο το φάσμα των πολιτιστικών αγαθών (αρχαιολογικών χώρων, νεώτερων μνημείων, ιστορικών τόπων, άυλων πολιτιστικών αγαθών καθώς και κινητών μνημείων) που ένας από τους κυρίαρχους πυλώνες της προαναφερθείσας διαδικασίας είναι οι υπάλληλοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, που κάτω από αντίξοες συνθήκες εργάζονται προκειμένου να  διατηρηθούν και να αποκαλυφθούν οι  ιστορικές και αισθητικές αξίες  των  μνημείων μας.
Όπως πολύ σωστά προσδιορίζεται στη Χάρτα της Βενετίας, η έννοια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς περιλαμβάνει τρία διακριτά μέρη: τα μνημεία, τα αρχιτεκτονικά σύνολα, τους ιστορικούς τόπους ενώ επισημαίνεται ότι: «η συντήρηση και αποκατάσταση  είναι μια συνεχής και μόνιμη φροντίδα για τα μνημεία, η ηπιότερη και αποτελεσματικότερη επέμβαση με το χαμηλότερο κόστος».
Όλες αυτές οι επισημάνσεις γίνονται υπό το σκεπτικό της έως σήμερα ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας όπως για παράδειγμα στο άρθ. 8, παρ. 2 του Ν.4030/2011, όπου προσδιορίζεται ότι «… σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς». Ως εκ τούτου, οι διαδικασίες για την προστασία των μνημείων και του περιβάλλοντός τους, καθώς και των ιστορικών τόπων, θα πρέπει να γίνονται από στελέχη σε θέσεις ευθύνης που να έχουν τουλάχιστον αντίστοιχη και επαρκή επιστημονική κατάρτιση.
Το Τμήμα ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει επανειλημμένα τοποθετηθεί σε όλα τα κύρια θέματα με τρόπο σαφή και συγκεκριμένο, βοηθώντας έτσι πρωτίστως την εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου, διεκδικώντας όμως πάντα τα κλαδικά δίκαια αιτήματα των εργαζομένων με σαφή συνδικαλιστική κατεύθυνση, και όχι ορμώμενο από πολιτικές σκοπιμότητες.
Κάτω από αυτό το σκεπτικό, έχουμε ήδη εκφράσει τις θέσεις μας για τα κάτωθι ζητήματα:
1) για την αξιολόγηση – κινητικότητα Δημοσίων Υπαλλήλων και την αξιολόγηση των δομών 
(συν. 1, «Αξιολόγηση – κινητικότητα Δημοσίων Υπαλλήλων», αρ. πρωτ. 13/13.10.2015)
2) για κλαδικές στοχεύσεις με συνδικαλιστικές παρεμβάσεις
(συν. 2, «Αιτήματα μηχανικών», αρ. πρωτ. 6/24.2.2015) και
(συν. 3, «ΕΜΔΥΔΑΣ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού», αρ. πρωτ. 17/24.11.2016)
3) για τον τρόπο διαμόρφωσης του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ
(συν. 4, «Διακλαδική Επιτροπή για τον Οργανισμό ΥΠΠΟΑ», αρ. πρωτ. 15/2.3.2016)
4) για μείζονα θέματα του Υπουργείου, όπως αυτό για το Τέμενος Βαγιαζήτ
(συν. 5, «Ανακοίνωση για το Τέμενος Βαγιαζήτ», αρ. πρωτ. 6/27.3.2017)
5) για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα
(συν. 6, «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα», αρ. πρωτ. 8/5.4.2017, συνοδευόμενο από το έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Π.Δ. 69/2016 -  «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα», αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.57/2469/οικ. 11755/3.4.2017, ΑΔΑ: 6ΨΛ3465ΧΘΨ-ΨΧΝ).
 Ένα Υπουργείο όμως, και ιδιαίτερα το ΥΠΠΟΑ, που αποτελείται από υπαλλήλους πολλών και διαφορετικών κλάδων και κατευθύνσεων, είμαστε σίγουροι ότι για να πετύχει τους πολλαπλούς στόχους του, θα πρέπει να λειτουργήσει σαν μια ορχήστρα. Για το λόγο αυτό, όλοι οι κλάδοι των εργαζομένων θα πρέπει να θεωρούνται το ίδιο σημαντικοί και απαραίτητοι.
Εμείς, ως Μηχανικοί, δεν διεκδικούμε το ρόλο του μαέστρου αυτής της ορχήστρας, τον οποίο εξάλλου έχει θεσμικά η εκάστοτε ηγεσία του Υπουργείου. Εμείς απλά θέλουμε να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν επαρκέστερα στο καθήκον και τις ευθύνες που μας αναλογούν, εκφέροντας ταυτόχρονα τη γνώμη μας στα μείζονα ζητήματα.

     Ο Πρόεδρος                                                                       Η Γραμματέας
Σταύρος Τσάβαλος                                                            Μαριάννα Σαβράμη________________________________________