Τρίτη 23 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση ΕΜΔΥΔΑΣ για τον Οργανισμό ΥΠΠΟΑ

Παρατηρήσεις επί του σχεδίου του νέου Οργανισμού ΥΠΠΟΑ όπως αυτό εστάλη προς έγκριση στο ΣτΕ, και συγκεκριμένα για τον κλάδο ΠΕ Διπλωματούχων Μηχανικών

Προς: 
1) Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
2) Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού
3) Γενική Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού
4) Διευθυντή Γραφείου Υπουργού
5) Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων
6) ΤΕΕ
7) ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ

Στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 12/22.5.2017 του Τμήματος ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής του ΥΠΠΟΑ, αποσαφηνίζονται και επαναδιατυπώνονται τα κάτωθι: 

Οι προτάσεις: ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Μηχανικών και ΠΕ/ΤΕ Μηχανικών αντικαθίστανται με την πρόταση: ΠΕ Μηχανικών και, ελλείψει αυτών, ΤΕ Μηχανικών.


Σας παραθέτουμε, για άλλη μια φορά, τις παρατηρήσεις μας επί του σχεδίου του νέου Οργανισμού ΥΠΠΟΑ όπως αυτό εστάλη προς έγκριση στο ΣτΕ, οι οποίες θεωρούμε ότι ξεπερνούν τα κλαδικά συμφέροντα και διεκδικήσεις, και με μοναδικό γνώμονα την εύρυθμη λειτουργία του ΥΠΠΟΑ, θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη, έστω και την τελευταία στιγμή.
Στο προαναφερθέν σχέδιο, που εστάλη από την ηγεσία του ΥΠΠΟΑ προς έγκριση στο ΣτΕ, δεν ελήφθη υπόψη, μέχρι στιγμής, καμία θέση της ΕΜΔΥΔΑΣ καθώς και των γενικότερων θέσεων των Μηχανικών του Δημοσίου.
Θεωρούμε ότι μια κυβέρνηση που δηλώνει ότι λαμβάνει σοβαρά υπόψη, πριν από κάθε νομοθέτημα, τις θέσεις των συλλογικών, κλαδικών και γενικά συνδικαλιστικών οργάνων, καθώς επίσης και των υπηρεσιακά θεσμοθετημένων φορέων, θα πρέπει να λειτουργήσει βάσει των συγκεκριμένων εξαγγελιών της.
Στην περίπτωση λοιπόν των Διπλωματούχων Μηχανικών, των οποίων οι θέσεις υποστηρίζονται εν πολλοίς και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ζητάμε να θεσμοθετηθούν, έστω και στο παρά 5, τα παρακάτω:


Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Τηλ.: 2103253059 (εσ. 4202), Fax: 2103232547, Κιν: 6944905164

                                                                                                                           
ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ - 23.5.2017
Αθήνα, 22 Μαΐου 2017
Αρ. πρωτ. : 12
                                                      
ΘΕΜΑ: «Παρατηρήσεις επί του σχεδίου του νέου Οργανισμού ΥΠΠΟΑ όπως αυτό εστάλη προς έγκριση στο ΣτΕ, και συγκεκριμένα για τον κλάδο ΠΕ Διπλωματούχων Μηχανικών».

Το έργο του ΥΠΠΟΑ, κατά κύριο λόγο, είναι η τεκμηρίωση, η προστασία και η ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, σύμφωνα με την ελληνική ισχύουσα νομοθεσία, καθώς και με παγκοσμίως αποδεκτούς διεθνείς κανονισμούς (όπως η Χάρτα της Βενετίας).
Η διαδικασία της προστασίας και της αποκατάστασης (μελέτες, έργα κλπ) είναι μια επέμβαση υψηλής εξειδίκευσης για όλο το φάσμα των πολιτιστικών αγαθών (αρχαιολογικών χώρων, νεώτερων μνημείων, ιστορικών τόπων, άυλων πολιτιστικών αγαθών καθώς και κινητών μνημείων). Ένας από τους κυρίαρχους πυλώνες της διαδικασίας αυτής είναι οι υπάλληλοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, που εργάζονται κάτω από αντίξοες συνθήκες προκειμένου να  διατηρηθούν και να αποκαλυφθούν οι  ιστορικές και αισθητικές αξίες των μνημείων μας, σε συνεργασία πάντα με τους υπόλοιπους κλάδους, που ο καθένας αναμφισβήτητα από την πλευρά του παίζει έναν εξέχοντα ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα.
Όπως πολύ σωστά προσδιορίζεται στη Χάρτα της Βενετίας, η έννοια της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς περιλαμβάνει τρία διακριτά μέρη: τα μνημεία, τα αρχιτεκτονικά σύνολα και τους ιστορικούς τόπους, ενώ επισημαίνεται ότι: «η συντήρηση και αποκατάσταση είναι μια συνεχής και μόνιμη φροντίδα για τα μνημεία, η ηπιότερη και αποτελεσματικότερη επέμβαση με το χαμηλότερο κόστος».
Στο πνεύμα αυτό, οι υπάλληλοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του ΥΠΠΟΑ, καταθέτουν τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις τους, σχετικά με το σχέδιο του νέου Οργανισμού του ΥΠΠΟΑ, ως εξής:


Α.    ΜΟΥΣΕΙΑ
(άρθρα 28 έως και 38 και 79Α9 έως και 18)
Σε όλα τα Μουσεία θα πρέπει να ακολουθηθεί η ίδια γενική διάρθρωση Τμημάτων και ειδικότερα να δημιουργηθεί, σε όσα Μουσεία δεν προβλέπεται ήδη (όπως πχ Νομισματικό, Επιγραφικό, Ασιατικής Τέχνης κ.ά.), Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης και Μουσειογραφίας (όπου θα προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών και, ελλείψει αυτού, ΤΕ Μηχανικών) και ανεξάρτητο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, αντί του ενιαίου Τμήματος Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης.

Β.   ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
(άρθρα 26, 27 και 79Α19 και 20)
Στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων καθώς και στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας να διαχωρισθεί το ενιαίο Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης σε Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών (όπου θα προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών και, ελλείψει αυτού, ΤΕ Μηχανικών) και ανεξάρτητο Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.

Γ.    ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ, ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  (ΓΔΑΜΤΕ)
(άρθρα 39 και 79Β)
Στο παρόν σχέδιο Οργανισμού ΥΠΠΟΑ προβλέπεται να προΐσταται της παραπάνω Γενικής Διεύθυνσης υπάλληλος ΠΕ Μηχανικών (ειδικότητας Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού).
Η ειδικότητα του Προϊσταμένου θα πρέπει να περιορισθεί σε αυτή του Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού, δεδομένου ότι σύμφωνα με την έως σήμερα ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία  (Ν4030/2011, άρθ. 8-παρ.2) όπου για παράδειγμα προσδιορίζεται ότι «…σε παραδοσιακό οικισμό, παραδοσιακό ή ιστορικό τμήμα πόλης, οικιστικό σύνολο που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, καθώς και κηρυγμένα διατηρητέα κτίρια ή νεότερα μνημεία οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκπονούνται και υπογράφονται αποκλειστικά από αρχιτέκτονες μηχανικούς και οι στατικές μελέτες από τους αρμόδιους πολιτικούς μηχανικούς» πρέπει ο Προϊστάμενος, που είναι αρμόδιος για την προστασία των μνημείων, του περιβάλλοντός τους καθώς και των ιστορικών τόπων, πρέπει να έχει τουλάχιστον αντίστοιχη και επαρκή επιστημονική κατάρτιση.


Δ.    ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ  (ΔΠΑΝΣΜ)
(άρθρα 42 και 79Β3)
Ομοίως με το παραπάνω, να περιορισθεί η ειδικότητα του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης στην ειδικότητα ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, αντί για ΠΕ Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού.
Επιπλέον στο Τμήμα Μελετών Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων και Πολιτιστικών Κτηρίων της ΔΠΑΝΣΜ να περιορισθεί η ειδικότητα του προϊσταμένου στην ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικώναντί για ΠΕ Αρχιτέκτονα ή Πολιτικού Μηχανικού.


Ε.    ΕΦ. Α. ΠΟΛΕΩΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΕΦ. Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
(άρθρο 25 και 79Α8γ και ζ)
Τέλος, το Γραφείο Οικοδομικών και Εργατοτεχνικών Εργασιών, το οποίο προβλέπεται να υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Εφορείας (Αρχαιολόγο),        θα πρέπει να συντονίζεται με το  Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών της ΕΦ.Α., στο οποίο προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου ΠΕ Μηχανικών και, ελλείψει αυτού, ΤΕ Μηχανικών, ώστε να διασφαλίζεται η καλή εκτέλεση των εργασιών.

  
   Ο Πρόεδρος                                              Η Γραμματέας
Σταύρος Τσάβαλος                                 Μαριάννα Σαβράμη