Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

Έκδοση Αποφάσεων για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα

Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.  ΑΤΤΙΚΗΣ
Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΝΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Τηλ.: 210/3253059 (εσ. 4202), Fax: 210/3232547, Κιν: 6944/905164

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2017
                                                                                                                   Αρ. πρωτ. : 24

ΠΡΟΣ: 1) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
            2) Διεύθυνση Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΚΟΙΝ:1) Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Λυδία Κονιόρδου
          2) Γενική Γραμματέα Πολιτισμού και Αθλητισμού, κα Μαρία Βλαζάκη
          3) Γενική Διευθύντρια Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων,
               κα Ευγενία Γατοπούλου
          4) ΤΕΕ
 5) ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ
 6) ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
 7) Συλλογικά Όργανα του ΥΠΠΟΑ
 8) Όλους τους ενδιαφερόμενους
                                                    
ΘΕΜΑ: Έκδοση Αποφάσεων για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.

Μετά τις συνεχιζόμενες αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Γ’ Υπηρεσιακού Συμβουλίου του ΥΠΠΟΑ για το θέμα και παρ’ όλο το υπ’ αριθ. πρωτ. 22/19.10.2017 διευκρινιστικό έγγραφό μας, το ανωτέρω Συμβούλιο συνεχίζει να μην αναγνωρίζει -κατά πλειοψηφία- ως επαρκές απαιτούμενο δικαιολογητικό τη βεβαίωση του ΤΕΕ (ακόμα και σε συνδυασμό με τη βεβαίωση του ΤΣΜΕΔΕ).
Αντιθέτως, απορρίπτει τις αιτήσεις λόγω «μη επαρκών στοιχείων σύμφωνα με το ΠΔ 69/2016» και προκειμένου να επανεξετασθεί η αιτούμενη αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, ζητάει από τους ενδιαφερόμενους «να προσκομίσουν εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών στοιχεία που θα συμβάλλουν στην κρίση για την αιτούμενη αναγνώριση ως προς τα οριζόμενα από το ΠΔ 69/2016».
Στο ανωτέρω έγγραφο ωστόσο, παραμένουν αδιευκρίνιστα τα κάτωθι:
Α) κάτω από ποιο διοικητικό ή και νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει το χρονικό διάστημα των επτά (7) εργάσιμων ημερών για την προσκόμιση των ζητούμενων στοιχείων
Β) ποια είναι εκείνα τα απαιτούμενα στοιχεία που θα συμβάλλουν στην κρίση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα.
Είναι βεβαίως απορίας άξιο, πώς τα συγκεκριμένα μέλη του ανωτέρω Συμβουλίου δεν αποδέχονται ως απαιτούμενο δικαιολογητικό και μόνο τη βεβαίωση του ΤΕΕ (και το πολύ και αυτή του ΤΣΜΕΔΕ), δηλαδή των πλέον αρμόδιων φορέων για το συγκεκριμένο θέμα, ενώ μέχρι και σήμερα έχουν κάνει δεκτά κάθε λογής δικαιολογητικά, όπως ορισμένα που προέρχονται από εταιρείες -εσωτερικού ή εξωτερικού- τα οποία έχουν εκδοθεί ίσως και πριν από 30 χρόνια, και που σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις ούτε καν προσδιορίζεται η ακριβής χρονική διάρκεια της εργασίας του ενδιαφερομένου.
Για όλα αυτά, καθώς και για την ασάφεια των ζητηθέντων στοιχείων από το Γ’ Υπηρεσιακό Συμβούλιο σχετικά με το θέμα, θα πρέπει να προχωρήσετε άμεσα στην έκδοση θετικών Αποφάσεων αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, κάνοντας δεκτές τις αιτήσεις των συναδέλφων που εμπεριέχουν τουλάχιστον την απαραίτητη βεβαίωση του ΤΕΕ, σύμφωνα με το ΠΔ 69/2016 (ΦΕΚ 127/Α/13.7.2016), όπως αυτό επιβεβαιώνεται με σαφήνεια τόσο στην υπ΄ αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.57/2469/οικ.11755/3.4.2017 (ΑΔΑ: 6ΨΛ3465ΧΘΨ-ΨΧΝ) διευκρινιστική Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όσο και στο υπ’ αρ. πρωτ. 18606/28.7.2017 έγγραφο του ΤΕΕ.


     Ο Πρόεδρος                                                                       Η Γραμματέας
Σταύρος Τσάβαλος                                                            Μαριάννα ΣαβράμηΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου