Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2014

η ταφόπλακα σε ότι είχε απομείνει απ τα υπηρεσιακά..


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ & 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΑΛΛΗΛΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ &
ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ
Ταχυδρομική Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
106 74, Αθήνα
Τηλ.:  213.131.3378, -3373, -3215, -3394
Fax :   213.131.3389
E mail: hrm@ydmed.gov.gr


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ


Αθήνα,  25/9/2014Αριθ. Πρωτ.:
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.17/1111/οικ. 23477ΠΡΟΣ:
Όλα   τα   Υπουργεία,   Γενικές   &   Ειδικές
Γραμματείες
Δ/νσεις Διοικητικού/Προσωπικού

Κοινοποίηση: Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Ψύλλα 2 και Φιλελλήνων, 105 57 Αθήνα,
adedy@adedy.gr 


ΘΕΜΑ:    Συμπληρωματική  εγκύκλιος  για  τις  εκλογές  αιρετών  εκπροσώπων  των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών.

Σε συνέχεια της υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/ Φ.37.17/1102/οικ.14278/5.6.2014 εγκυκλίου της υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΒΙΥ0Χ-Λ0Ρ) αναφορικά  με τις εκλογές  αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια των δημοσίων υπηρεσιών και   δεδομένης της δημοσίευσης των Προεδρικών Διαταγμάτων που τροποποιούν τις   Οργανικές Διατάξεις των υπηρεσιών, εν προκειμένω των Υπουργείων,    τα οποία εκδόθηκαν κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 54 «Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών»  του  ν.4178/2013,  όπως  ισχύει,  και  των  σχετικών  διατάξεων  του  ν.
4275/2014 (Α΄ 149), διευκρινίζονται τα εξής:

1.   Σύμφωνα      με      τις      διατάξεις      των      άρθρων      2      και      3      της      αριθ.
ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (Β΄684) υπουργικής απόφασης με θέμα «Τρόπος, διαδικασία   και   προϋποθέσεις   εκλογής   των   εκπροσώπων   των   υπαλλήλων   στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επίσης το δικαίωμα να εκλέγουν έχουν μόνο όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα εκλογέων του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

2.   Σύμφωνα        με        τις        διατάξεις        του        άρθρου        1        της        αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.37.9/683/οικ.19516/17.9.2001 (Β΄ 1246) υπουργικής απόφασης, μπορούν να  παρατείνονται,   όλες ή μερικές,  οι  προθεσμίες  για  την  ανάδειξη  των  αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια, με απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οργάνου που ασκεί την εποπτεία προκειμένου για τα κοινά υπηρεσιακά συμβούλια ν.π.δ.δ, ύστερα από εκτίμηση των ιδιαίτερων συνθηκών κάθε υπηρεσίας.

3.   Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα
(Ν.3528/2007), όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου   του ν.
3839/2010 και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4275/2014: «1. Με απόφαση του οικείου Υπουργού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
συνιστάται σε κάθε Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ. ένα Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η σύσταση περισσότερων συμβουλίων όταν αυτό επιβάλλεται από ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες… 3. Αν συσταθούν περισσότερα Υπηρεσιακά Συμβούλια στο ίδιο Υπουργείο ή Ν.Π.Δ.Δ., με την πράξη σύστασής τους, καθορίζεται και η αρμοδιότητα καθενός από αυτά».

4.   Τέλος, σύμφωνα   τις διατάξεις της περίπτωσης β’ της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν.4275/2014,  εντός  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  έναρξη  ισχύος  των  οικείων οργανικών διατάξεων – προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται για πρώτη φορά κατ΄ εφαρμογή  των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2014 και της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, ήτοι τέλος Νοεμβρίου 2014,   συγκροτούνται τα υπηρεσιακά συμβούλια των φορέων, εν προκειμένω των Υπουργείων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις αυτές.

Από το συνδυασμό των ανωτέρω   διατάξεων και λαμβάνοντας υπόψη ότι τέλος Αυγούστου δημοσιεύτηκαν οι νέες οργανικές διατάξεις των Υπουργείων, η έναρξη ισχύος των  οποίων  προσδιορίζεται  εντός  διμήνου  από  τη  δημοσίευσή  τους,  ήτοι  τέλος Οκτωβρίου τρέχοντος έτους,   οι αρμόδιες υπηρεσίες προσωπικού των Υπουργείων καλούνται:

α) να προβούν, μετά την έναρξη ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων και μέχρι τη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 4 της εγκυκλίου,   κατά   περίπτωση   και   εφόσον   απαιτείται    στην  εκ  νέου  σύσταση  ή τροποποίηση της σύστασης    των υπηρεσιακών τους συμβουλίων, ενός ή περισσοτέρων εφόσον αυτό επιβάλλεται από ειδικότερους υπηρεσιακούς λόγους ή ειδικές συνθήκες και να καθοριστεί η αρμοδιότητα αυτών και οι υπάλληλοι που υπάγονται σε αυτά.

β) περαιτέρω και εφόσον συσταθούν νέα ή περισσότερα του ενός υπηρεσιακά συμβούλια στον οικείο φορέα   και καθοριστούν οι αρμοδιότητες εκάστου αυτών, θα πρέπει να εκδοθεί και η προαναφερόμενη απόφαση του οικείου Υπουργού περί παράτασης των προθεσμιών για τις εκλογές των αιρετών εκπροσώπων, ιδίως εφόσον επηρεάζονται οι πίνακες εκλογέων αλλά και οι πίνακες υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων.


Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρ. 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), «1.… Αν ορισμένα μέλη εκλέγονται ή υποδεικνύονται από τρίτους και τα μέλη αυτά δεν έχουν ακόμη εκλεγεί ή υποδειχθεί από τα αρμόδια όργανα, η συγκρότηση είναι νόμιμη αν έχει εγκαίρως ζητηθεί εγγράφως η εκλογή ή η υπόδειξή τους και τα υπόλοιπα μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία». Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999), το συλλογικό όργανο μπορεί να λειτουργήσει όχι όμως πέρα από ένα τρίμηνο, αν κάποια από τα μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο ή αποχωρήσουν ή απολέσουν την ιδιότητα για την οποία ορίστηκαν εφόσον κατά τις συνεδριάσεις του τα λοιπά μέλη επαρκούν ώστε να υπάρχει απαρτία.  Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι η θητεία των αιρετών μελών των υπηρεσιακών συμβουλίων των δημοσίων υπηρεσιών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2014, θα πρέπει στις αποφάσεις  παράτασης που θα εκδοθούν  η  ημερομηνία  ψηφοφορίας  να  οριστεί  με  γνώμονα  την  προαναφερόμενη διάταξη, ούτως ώστε   η ψηφοφορία να έχει διεξαχθεί το αργότερο ως   το τελευταίο Σάββατο του Μαρτίου 2015, η δε σχετική προκήρυξη που θα καθορίζει την ημερομηνία ψηφοφορίας θα πρέπει να εκδοθεί μέσα στον Ιανουάριο.

Προς διευκόλυνση των υπηρεσιών επισυνάπτεται ενδεικτικός πίνακας σχετικά με την παράταση όλων των προθεσμιών της διαδικασίας εκλογής αιρετών εκπροσώπων. 


Ο Γενικός ΓραμματέαςΘεόδωρος Λιβάνιος

Εσωτερική διανομή :
-  Γραφείο κ. Υπουργού
- Γραφείο κ. Υφυπουργού
-  Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
- Γραφεία κ.κ. Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων
- Δ/νση Διοικητικού ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου