Σάββατο 9 Μαρτίου 2013

Εξαίρεση από τη διαθεσιμότητα μονογονεϊκών οικογενειών


ΘΕΜΑ: Εξαίρεση από τη διαθεσιμότητα μονογονεϊκών οικογενειών


Διάταξη του Ν. 4093/2012 ορίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 33, παρ. 7, υποπαράγραφος ια, του Ν. 4024/2011, εξαιρείται από το μέτρο της διαθεσιμότητας υπάλληλος προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.
Κατά το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, υπάλληλος προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας είναι ο υπάλληλος με τέκνο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε. Πιο συγκεκριμένα «Προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας θεωρείται αυτός που ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα ενός ή περισσοτέρων ανήλικων τέκνων, αποκλειστικά στις ακόλουθες περιπτώσεις: χηρεία, ελεύθερη συμβίωση χωρίς σύμφωνο συμβίωσης, τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, υιοθεσία τέκνου από μόνο ένα γονέα».
Σύμφωνα με το άρθρο 1515 του Αστικού Κώδικα η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων, ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισής του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν υπάρχει συμφωνία των γονέων κατά το άρθρο 1513 ή αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς και πραγματικούς λόγους.
Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι η γονική μέριμνα ανήλικου τέκνου, που γεννήθηκε και παραμένει εκτός γάμου των γονέων του, έχει μεν αναγνωρισθεί εκουσίως από τον φυσικό του πατέρα, κατά τους όρους των άρθρων 1475 και 1476 του αστικού κώδικα, ασκείται όμως αποκλειστικά από τη μητέρα, ενώ στον εξ’ αναγνωρίσεως πατέρα επιφυλάσσεται ένας ρόλος αναπληρωματικός αλλά και η δυνατότητα υπό ορισμένες προϋποθέσεις να παραμερίσει δικαστικά το προνόμιο αυτό της μητέρας. Ειδικότερα, ο εξ αναγνωρίσεως πατέρας μπορεί να ασκεί τη γονική μέριμνα:
α) Αυτοδικαίως, αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας λόγω θανάτου ή κήρυξής της σε αφάνεια ή ένεκεν εκπτώσεως της κατ΄ άρθρο 1510 παρ.
3 του Α.Κ, ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς (ανικανότητα ή περιορισμένη ικανότητα της για δικαιοπραξία) ή πραγματικούς λόγους (αποδημία της ή βαριά ασθένειά της), οπότε την αναπληρώνει ο ίδιος στην άσκησή της.
β) Σε κάθε άλλη περίπτωση, με δικαστική απόφαση, η οποία εκδίδεται μετά από αίτηση του ιδίου του πατέρα, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου.
Με βάση τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

Τι προτίθεστε να πράξετε σχετικά με την υπαγωγή σε καθεστώς διαθεσιμότητας γυναικών υπαλλήλων προστατών μονογονεϊκών οικογενειών με τέκνο οι οποίες σύμφωνα με τα ανωτέρω θα έπρεπε να εξαιρεθούν;

Ο ερωτών Βουλευτής
Αλέξης Μητρόπουλος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου