Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΠΑΝ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΠΟΑ

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2020
Προς¨:
 
την Παπανδρέου Αγγελική
Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου
ΠΕ Διοικητικών ΥΠΠΟΑ
 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Αξιότιμη Πρόεδρε,
 
Με την παρούσα, και ως μέλος του Συλλόγου σας, σας ενημερώνω, σε περίπτωση που δεν έχετε λάβει γνώση για τα τεκταινόμενα στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, ότι με την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΜΠ/66598/6112/5996/2017/07.02.2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: 6ΘΙΠ4653Π4-Β3Ξ) την οποία και σας επισυνάπτω, αποφασίστηκε η ταυτόχρονη μετακίνηση εμού της ιδίας από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Δ.Δ.Υ.Η.Δ. στη Διεύθυνση Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης της Γ.Δ.Σ.Π. και του κ. Κουτσούρη Αντώνιου, αντιστρόφως. Υπενθυμίζω, σε περίπτωση που δεν ενθυμείστε, ότι για τις ως άνω θέσεις ευθύνης, επιπέδου Διεύθυνσης, τόσο εγώ όσο και ο κ. Κουτσούρης έχουμε επιλεγεί και τοποθετηθεί μέσω κρίσεων, μέσω δηλαδή των διαδικασιών που προβλέπονται από το Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Σ.Ε.Π.).
 
Η ενεργή σας δράση και τα αντανακλαστικά του Συλλόγου σας απέναντι σε κάθε εξέλιξη, που αφορά στα μέλη σας, θετική ή αρνητική, είναι γνωστή. Διερωτάται κανείς λοιπόν, πού μπορεί να οφείλεται, μέρες μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, η εκκωφαντική σας σιωπή, η έλλειψη θέσης έως και αδιαφορία σας απέναντι σε μια απόφαση, που πάνω απ’ όλα θίγει όχι μόνο την προσωπικότητα και τη μακρόχρονη υπηρεσιακή προσφορά δύο Προϊσταμένων Διεύθυνσης, εμού και του κ. Κουτσούρη, αλλά επιδρά δυσμενώς στη διοικητική οργάνωση και δράση των δύο Διευθύνσεων.
Καλή συνέχεια στο έργο σας.
 
Αγγελική Σγούρα
 
ΚΟΙΝ:
1. Πανελλήνιος Σύλλογο ΠΕ Διοικητικών ΥΠΠΟ
2. Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ
Αττικής, Στερεάς και Νήσων
3. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων ΥΠΠΟ
4. Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Κλάδων ΔΕ
5. Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων Φυλάξεως Αρχ/των (Π.Ε.Υ.Φ.Α.)
6. Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Β. Ελλάδος
7. Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
8. Πανελλήνιος Σύλλογος Εργατοτεχνιτών ΥΠΠΟ
9. Τμήμα Υπουργείου Πολιτισμού – ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής
10. Πανελλήνια Ένωση Συντηρητών Αρχ/των (Π.Ε.Σ.Α.)
11. Πανελλήνιος Σύλλογος Πτυχιούχων Υπαλλήλων Ανωτάτης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του ΥΠΠΟΑ